از مهمترین ارکان توسعه در ابعاد فردی، سازمانى و اجتماعی، مسائل آموزشی است که سازندگى و بهبود و تعالى انسان را به همراه دارد.

نتیجه ى آموزش، ارتقاء سطح بینش بصیرت، معرفت و شناخت نیروى انسانى و در نهایت نیل به اهداف با کارایى و ثمر بخشى بالاتر خواهد بود.

سیستم آموزشى هر تشکیلات باید با حرکت سریع علوم و فنون انفجار اطلاعاتى حاکم بر دنیاى کنونى متناسب باشد و اطلاعات مورد نیاز در حوزه ى تخصصى خود را در اختیار کاربران خود قرار دهد.

آموزش همچنین به عنوان منبعى براى صیقل دادن روح انسان ها و بهسازى و پالایش وی در راستاى نیل به مدارج عالیه ى کمال و کسب مهارت ها و تخصص ها در اختیار بشر، بوده و هست.

گروه طراحان صنعت ایلیا نیز اهمیت امر آموزش را بخوبی درک کرده است.

ایــــــــلیا همچون همیشه در نظر دارد در حوزه آموزش بطور گسترده، فعال و پررنگ حضور داشته باشد.

طراحان صنعت ایـــلیا سعی می کند در جهت برآورده شدن نیاز های شما همراهان گرامی تلاش خود را روزافزون کند.

در ادامه دوره های آموزشی را که در حال حاضر در ایلیا برگزار می گردند مشاهده می کنید و می توانید با کلیک کردن بر روی هریک از دوره ها اطلاعات مورد نیاز خود را بدست بیاورید.