روش پرینت سه بعدی

در هنگام ارسال سفارش چاپ شما می توانید روشهای مختلفی را برای چاپ انتخاب کنید. این روشها بر اساس نیاز و انتظارات شما از طرح چاپ شده می باشد و بالطبع هزینه و ویژگی های متفاوتی دارند.

انواع روشهای قابل انجام توسط ما به این شرح می باشد: